+4546188863 mm@m-m-as.dk
Vælg en side

Bestingelser

M&M A/S Maskin & Finmekanik’s
Salgs- og Leveringsbetingelser

 1. Leveringsvilkår

Levering finder sted i henhold til Incoterms 2010 EXW (Ex Works), med mindre andet aftales skriftligt

Ved levering skal kunden acceptere en variation i den leverede mængde på +/-10% af det bestilte. Med mindre andet aftales

Emballage efter aftale, fakturaers særskilt.

 1. Betalingsvilkår

Betaling sker i danske kroner (DKK), med mindre andet aftales skriftligt.

Netto 30 dage, med mindre andet er aftalt. Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive beregnet en rente på 2 % pr. påbegyndt måned, samt administrationsgebyr på 450,- Dkr.

 1. Ejendomsforbehold og ret til tilbageholdelse

M&M bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er betalt.

 1. udførelse:

Tolerancer og udførelse:

Hvis ikke andet er angivet / aftalt arbejder M&M ud fra DS/ISO 2768-1m og DS/ISO 2768-2K

M&M levere emner i en god håndværksmæssig udførelse. Men der kan forkomne små ridser – mærker i overfladen, på bearbejdede overflader. Ridser 0,1×5 mm Mærker Ø3 mm. Ikke bearbejdede overflader. Ridser 1×10 mm Mærker Ø5 mm

Tegninger:

Det er kundes ansvar at tegninger stemmer overens med DFX, DWG og Stepfiler. Hvis det ikke er tilfældet vil ekstra omkostninger skulle dækkes af kunden.

 1. Reklamation

Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. En reklamation vedrørende varerne skal ske skriftligt til M&M så hurtigt som muligt, og senest 8 dage efter leveringen. Hvis M&M ikke har modtaget reklamation inden for den anførte frist, bortfalder købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet

M&M er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler. M&M afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele eller omlevering.

M&M ’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev leveret.

M&M har ikke udover det i nærværende punkt anførte ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvens tab.

 1. Priser

M&M’s priser er bestemt ud fra de udefra kommende omkostninger som er gældende på det tidspunkt tilbuddet gives. Det betyder at M&M forbeholder sig ret til at justere prisen på varen, når der ses udefra kommende prisændringer på mere end ±10% indgående dele.

Tilbud er gældende i 3 mdr.

 1. Garantibestemmelser

Såfremt M&M har påtaget sig at yde garanti, omfatter denne fejl og mangler i materiale og fremstilling. En af M&M ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af varen. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. M&M ’s garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes de forhold, der er undtaget fra garantien, jf. ovenfor.

Køber skal give M&M skriftlig meddelelse om fejl eller mang¬ler ved det solgte senest 8 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke underretter M&M inden udløbet af denne frist og inden udløb af garantiperioden, mister, køber retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

M&M er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som er omfattet af en af M&M ydet garanti. M&M afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele, alt på de i pkt. 4 anførte vilkår.

M&M har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvens tab.

 1. Produktansvar

Køber skal holde M&M skadesløs i den udstrækning, M&M pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som M&M efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor køberen.

M&M er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

 • a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse
 • b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er M&M ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

M&M og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og M&M skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 1. Forsinkelse

Hvis der opstår forsinkelse, vil køber blive informeret herom. Det kan være maskine nedbrud eller Sygdom. Køber opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at køber kan annullere aftalen. Køber kan kun annullere aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for køber, og forsinkelsen skyldes M&M. Køber skal i så fald – efter levering skulle være sket – fremsende skriftlig anmodning til M&M med krav om levering indenfor 3 uger. Såfremt levering ikke finder sted inden udløbet af 3 ugers fristen, kan køber annullere købet.

 1. Forsikring, opbevaring og vedligeholdelse af købers udstyr.

Køberen er selv forpligtet til at tegne en forsikring for de udstyr som beror hos M&M. Forsikringen skal omfatte brand, tyveri, hærværk og hændelig undergang.

Opbevares udstyr af M&M er denne forpligtiget til forsvarlig opbevaring og vedligehold af købers udstyr.

Dokumenter arkiveres min 5 år, medmindre andet er aftalt.

 1. Ansvarsfraskrivelse og force majeure

Følgende omstændigheder fritager M&M for an¬svar, såfremt omstændighederne indtræder efter aftalens indgåelse, ligesom disse omstændigheder fritager M&M for at opfylde aftalen:

Strejke, lockout, forretningsforstyrrelser, forsinket levering fra underleverandører, uheld i produktionen og lignende tilfælde der forlænger tidspunktet for levering tilsvarende. Krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer og lignende begivenheder ude af parternes kontrol, omfattende mangel på råvarer, konfiskation, valutarestriktioner eller myndighedernes indgriben, giver M&M ret til helt eller delvist at ophæve ethvert tilbud og stående ordrer. Den part, der hævder force majeure er forpligtet til at informere den anden part ved ekspresbrev/telefax inden 14 dage efter, der er indtrådt force majeure.

 1. Tvister

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter Dansk Ret. Tvister skal altid søges afklaret i mindelighed. Kan en tvist ikke afklares i mindelighed, skal tvisten afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut i København. M&M kan dog vælge at anlægge sagen ved de almindelige domstole.